Recenzní posudek na publikaci Badatelský deník I

Autor: Mgr. Václav Fiala

Recenzent: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.

Publikace čítá 139 stran a je zaměřena na otázky, úkoly a experimenty vhodné pro 8. třídu
základní školy (příslušný ročník vyššího gymnázia). Obsahuje základní témata obecné,
anorganické a organické chemie (24 kapitol + metodické poznámky Pololetní badatelské
projekty, Harmonogram roku, Laboratorní nádobí, PSP), která jsou autorem zpracovaná do
podoby 50 úloh realizovatelných v rámci BOV. Autor zpracoval témata tak, aby byla
pochopitelná, motivační, aplikační a experimentálně ověřitelná.

Úlohy jsou zpracovány na různých úrovních BOV od potvrzujících po otevřené odpovědi.
Velmi oceňuji pasáže k diskusi – jsou nejen zajímavé a aktuální, ale žáky k diskusi přímo
vybízejí.

Experimenty jsou voleny tak, aby navazovaly na učivo a předložené otázky a zároveň byly
jednoduché a bezpečné. Autor požaduje např. od žáků návrh vlastního postupu řešení a po
schválení učitelem (velmi oceňuji) nabádá k realizaci tohoto návrhu.

Domnívám se, že takto napsaná publikace bude pro žáky a jejich učitele velmi přínosným
materiálem a zpestřením výuky chemie.

Připomínky a doplňky byly s recenzentem prodiskutovány a respektovány.

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji Badadatelský deník I k publikaci.

V Ostravě, 19.9.2018

Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.

Nákupní košík