• +420 728 997 257
  • info@badatelskydenik.cz
Badatelské tipy
Voda – balená, nebo z kohoutku?

Voda – balená, nebo z kohoutku?

Jedna ze zajímavých aktivit, kterou naleznete v badatelském deníku pro chemii, se zabývá kvalitou balené a kohoutkové vody. Aktivitu zpracoval její autor také pro metodický portál RVP.cz ve spolupráci s Phdr. Martinou Černou. Námět rozvíjí čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků ve výuce chemie. 

Aktivita navazuje na předchozí vyučovací hodinu, při které jsou žáci podníceni k přemýšlení nad kvalitou vody. Pro příští hodinu mají shromáždit co nejvíce relevantních argumentů na podporu názoru, zda dávají přednost balené vodě, nebo kohoutkové vodě. Další hodiny jsou věnovány řízené diskuzi, kde učitel hraje roli moderátora, a vlastnímu rozboru vody s využitím indikátorů a také měřicího přístroje.

Žáci se během této učební činnosti blíže seznámí s různými druhy vod a jejich kvalitou. Porozumí principům úpravy pitné vody, díky diskuzi si také shromáždí relevantní informace týkající se kvality pitné vody kohoutkové a balené. Seznámí se s možnými metodami přibližné analýzy (pomocí akvaristických testerů), ale také s metodou moderní analýzy pomocí spektrometru (kolorimetru), s přípravou kalibračních řad a jejich využitím při stanovení koncentrace iontů (dusitanů) ve vzorku. Seznámí se rovněž s legislativními požadavky na koncentraci jednotlivých látek pro pitnou vodu. Samotné hodnoty pro ně nejsou až tak podstatné jako uvědomění si toho, co pro nás znamenají (např. co značí zvýšená hodnota dusitanů nebo železitanů). Diskuze často vede i k zamyšlením se nad současným stavem přírody, jejím znečišťováním (plastové lahve) a možnou ochranou. Tato aktivita propojuje chemii, přírodopis, environmentální výchovu, výchovu ke zdraví, fyziku a matematiku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *